• Northern Region
  • Southern Region
  • Eastern Region
  • Western Region
  • A & N Region
Northern Region
PLACE
New Delhi
Dehradun
PHONE   NO.
011-23010980/23011307
0135-2747360
EMAIL   ID
varuninr[at]yahoo[dot]co[dot]in
inho-navy[at]nic[dot]in
Southern Region
PLACE
Kochi
Agrani
Chilka
Dronacharya
Ezhimala
Hamla
Mandovi
Shivaji
Valsura
PHONE   NO.
0484-2874767,4179999 Extn 4767/8
0422-2386940
06756-257231 Extn 453
-
04985-222449
022-29992541
0832-2403702
02114-285650
0288-3987286
EMAIL   ID
srvaruni[at]hotmail[dot]com
nwwacbe6[at]gmail[dot]com
-
nwwadrona[at]ymail[dot]com
nwwasecyezhimala[at]gmail[dot]com
inshamlanwwa[at]gmail[dot]com
nwwamandovi[at]gmail[dot]com
nwwakendrainsshivaji[at]gmail[dot]com
-
Eastern Region
PLACE
Visakhapatnam
Chennai
Hyderabad
Kalinga
Kalpakkam
Kattabomman
Kolkata
Rajali
PHONE   NO.
0891-2812656, 2578000 Extn 2656
044-25383315
040-27756372
0891-2814738 / 4634
044-27482914 Extn 9842
04635-252327
033-22221456
04177-227740 Extn 2475
EMAIL   ID
nwwaeast06[at]yahoo[dot]co[dot]in
nwwachennai[at]gmail[dot]com
nwwahyderabad[at]gmail[dot]com
nwwainskalinga[at]gmail[dot]com
nwwakalpakkam[at]gmail[dot]com
nwwakattabomman[at]yahoo[dot]in
nwwakolkata3[at]gmail[dot]com
encrajali-navy[at]nic[dot]in
Western Region
PLACE
Mumbai
Bangalore
Ghatkopar
Goa
Jabalpur
Karanja
Karwar
Mankhurd
Okha
Porbandar
PHONE   NO.
022-22189390,22177442
080-25233701
022-25043529
0832-2502118
0761-2337381
022-27233508
0838-2235038
022-25075581/5560
02892-262161
0286-2240933 Extn 110
EMAIL   ID
nwwa.bmb.nl[at]gmail[dot]com
hqntgbangalore-navy[at]nic[dot]in
nwwaghatkopar[at]yahoo[dot]com
nwwagoa[at]yahoo[dot]com
nwwa.jabalpur[at]gmail[dot]com
nwwakaranja[at]gmail[dot]com
nwwakarwar[at]gmail[dot]com
nwwamankhurd[at]gmail[dot]com
nwwaokha[at]gmail[dot]com
-
A & N Region
PLACE
Andaman & Nicobar
PHONE   NO.
03192-248284
EMAIL   ID
sancharpb[at]gmail[dot]com